Gedragscode vrijwilligers

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels opgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden, etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Zij geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De regels op een rij:

 • de begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer;
 • de begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan en dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig;
 • de begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 • seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 • de begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard;
 • de begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten;
 • de begeleider zal tijdens training(sstageges), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter;
 • de begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie;
 • de begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken;
 • de begeleider ziet er op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken;
 • de begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken;
 • in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen wordt verstaan: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding, en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Code Ongewenste Omgangsvormen

Back To Top